พิธีลงนามข้อตกลงประชารัฐ การจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
12 September 2017
จังหวัดนนทบุรี จับมือ เดอะมอลล์
จัดพิธีลงนามข้อตกลงประชารัฐ การจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
(Government Center) ที่เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
        
จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และหัวหน้าส่วนราชการ                     รัฐวิสาหกิจ 10 หน่วยงาน ร่วมทำพิธีลงนามข้อตกลงประชารัฐ การจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ขึ้นที่เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของภาครัฐแก่ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งในวันและเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ โดยจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา                       10.30 – 18.30 น. ณ ชั้น 5 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
 
             ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) จังหวัดนนทบุรี เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างจังหวัดนนทบุรี, บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และหน่วยงานราชการทั้ง 10 หน่วยงาน โดยจะรวบรวมบริการต่างๆ เพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ของประชาชนไว้ในจุดเดียว ซึ่งประกอบด้วย
 
1. ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี ให้บริการทำบัตรประชาชนและรับรองทะเบียนต่างๆ
2. ศูนย์ดำรงธรรม ให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน 
3. การประปานครหลวง ให้บริการรับคำร้อง, ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ข้อมูล, ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประปา และรับชำระค่าน้ำประปา
4. การไฟฟ้านครหลวง ให้บริการไฟฟ้าครบวงจร
5. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้บริการไปรษณีย์ครบวงจร
6. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับชำระค่าบริการโทรศัพท์ และรับคำร้องขอติดตั้งบริการ
7. สำนักงานประกันสังคม ให้บริการรับตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน ผ่าน SMART PHONE, รับขึ้นทะเบียน และรับเงินจากผู้ประกันตน ตามมาตรา 40, บริการรับแบบต่างๆของสำนักงานประกันสังคม และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานประกันสังคม รวมถึงให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน การนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านอินเตอร์เน็ท และการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบ e-payment
8. สำนักงานจัดหางาน จังหวัดนนทบุรี ให้บริการจัดหางานให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน คนพิการ นักเรียน-นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน, รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน กรณีว่างงาน และรับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน รวมทั้งออกบัตรนายจ้างให้สถานประกอบการ ที่ประสงค์ติดต่อใช้บริการ แจ้งตำแหน่งงานว่าง
9. สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี ให้ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน, ให้บริการรับเรื่อง – ส่งต่อ เช่น รับคำร้องขอคืนภาษี และสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ การขึ้นทำเนียบแรงงานนอกระบบ, รับสมัครการทดสอบฝีมือแรงงาน รับสมัครการฝึกฝีมือแรงงาน รับแจ้งการจ้างลูกจ้างเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี รับคำร้องเรียนงานตรวงแรงงาน ฯลฯ รวมทั้ง ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เช่น บริการทดสอบ DSD-test ภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน บริการทดสอบ e-learning 26 สาขา ผ่านระบบอนนไลน์
10.  ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
 
โดยศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) จังหวัดนนทบุรี จะเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 กันยายน 2560 ณ ชั้น 5 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ทั้งนี้ศูนย์บริการดังกล่าวจะให้บริการแก่ประชาชนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 10.30 – 18.30 น.